(051) 37662364

نمونه قرارداد

قرارداد اعزام دانشجو 

این قرارداد بین                           به شماره ثبت             به نشانی                                                                                                       که در این قرارداد “موسسه” نامیده می شود از یک طرف

و آقا / خانم                             فرزند:                              محل تولد:                                     تاریخ تولد:      /     /    13

به ش. شناسنامه/ش. ملی                        تلفن ثابت :                                                تلفن همراه:                               ایمیل:                                                          آدرس:  استان:                         شهر:                       خیابان/کوچه:                                        پلاک:              واحد:

که در این قرارداد “متقاضی” نامیده می شود از طرف دیگر و با شرایط زیر و با توجه به مفاد دستورالعمل نظارت بر فعالیت موسسات و شرکتهای خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوبه شماره 45622/ت27034 مورخه 14/08/1382 هیئت محترم وزیران جمهوری اسلامی ایران و مجوز اعطایی کار گروه نظارت بر خارج (وزارت علوم) مبنی بر فعالیت موسسه فوق در زمینه اعزام دانشجو به کشورهای دارای مجوز، منعقد می شود و مفاد آن به استناد ماده ده قانون مدنی بین طرفین و یا قائم آن لازم الاتباع است.

توجه: جزئیات بیشتر در پیوست قرارداد آورده شده است.

 

اطلاعات تحصیلی متقاضی:

 

مقطع:                            رشته:                                  دانشگاه:                         معدل:                           تاریخ اخذ مدرک:

 

درخواست اخذ پذیرش در مقطع                              به  زبان                           در رشته های مرتبط با آخرین مقطع تحصیلی

 

ماده 1- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از ارائه مشاوره و اطلاعات لازم در خصوص شرایط تحصیل و هزینه ها در کشور …..، اخذ پذیرش از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم یا وزارت بهداشت ایران، راهنمایی جهت اخذ روادید تحصیلی و تهیه اسکان و راهنمایی جهت اخذ اقامت دانشجویی.

 

ماده 2 مدت قرارداد

مدت اعتبار این قرارداد از تاریخ امضاء قرارداد توسط طرفین تا انجام و پایان یافتن موضوع قرارداد می‌ باشد.

تبصره: طول مدت فرایند پذیرش بستگی به زمان تنظیم قرارداد، زمان ثبت نام دانشگاه ها و نیز زمان اعلام نتیجه خواهد داشت.

 

ماده 3- مبلغ قرارداد

تعرفه مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای هر کشور متفاوت می باشد.

 

ماده 4- نحوه پرداخت مبلغ قرارداد

در زمان انعقاد قرارداد، % 50 مبلغ قرارداد جهت شروع فرآیند اخذ پذیرش، از متقاضی دریافت گردید و % 50 باقیمانده مبلغ قرارداد، بعد از اتمام فرآیند اخذ پذیرش از متقاضی دریافت می گردد.

 

ماده 5-  تعهدات و مسئولیت های موسسه

1 . 5) ارائه اطلاعات کامل، صحیح و مستند به متقاضی در مورد شرایط ادامه تحصیل در دانشگاه های معتبر خارج از کشور و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد)

2 . 5) ارائه اطلاعات واقعی و به هنگام به متقاضی در مورد مقررات و ضوابط دانشگاه مورد تقاضا، چگونگی شرایط زندگی از جمله هزینه زندگی، سکونت و سایر اطلاعاتی که به طور متعارف در جهت تصمیم گیری متقاضی موثر می باشد.

3 . 5) ارائه مشاوره و راهنمایی در خصوص مدارک مورد نیاز جهت پذیرش به متقاضی

تبصره 1: مسئولیت قانونی صحت مدارک ارائه شده برای اخذ پذیرش به عهده متقاضی می باشد.

4 . 5) اقدام جهت اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

5 . 5) مؤسسه در مورد ویزای تحصیلی، بنا به درخواست متقاضی، با هماهنگی دانشگاه مورد نظر و اداره صادر کننده روادید، نسبت به راهنمایی متقاضی اقدام خواهد نمود.

6 . 5) مؤسسه بنا به درخواست کتبی متقاضی، اقدام به انجام سایر خدمات مربوطه از جمله کمک به اجاره خوابگاه و تهیه اجاره نامه جهت ارائه به سفارت، ترانسفر از فرودگاه به محل خوابگاه، ثبت محل سکونت، ثبت نام در دانشگاه و کالج زبان، افتتاح حساب بانکی و بیمه خدمات درمانی می ‌نماید .

تبصره 3: مؤسسه در صورت تأهل متقاضی جهت اخذ روادید همراهان، با پرداخت هزینه های مربوطه اقدام می نماید.

7 . 5) تعهدات موسسه با انجام خدمات درخواستی متقاضی طبق قرارداد به اتمام می رسد.

8 . 5) موسسه هیچگونه مسئولیتی در رابطه با ترک تحصیل، اخراج از دانشگاه، پناهندگی و سایر اعمال مجرمانه متقاضی نخواهد داشت. اعتبار گذرنامه و بررسی امکان خروج از کشور بعهده متقاضی است. چنانچه به هر علت از قبیل عدم صحت مدارک و امثالهم، پلیس کشور مبدا و یا مقصد از خروج و یا ورود متقاضی ممانعت نماید هیچگونه مسئولیتی بعهده موسسه نخواهد بود. بطور کلی موسسه مسئول صحت انجام اموری است که برحسب این قرارداد به عهده گرفته است.

تبصره 4: در مورد بند 8 . 5 موسسه موظف است در صورت نیاز اطلاعات لازم در مورد متقاضی را در اختیار مراجع قانونی صلاحیت دار در جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.

 

ماده 6- تعهدات و مسئولیت های متقاضی

1 . 6) متقاضی با توجه به مفاد قرارداد منعقده موظف است کلیه مدارک تایید شده تحصیلی مورد نیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه و اخذ روادید تحصیلی را در زمان مقرر به موسسه تسلیم نماید. مسئولیت هرگونه تاخیر در تحویل مدارک به عهده وی می باشد.

2 . 6) متقاضی می بایست دارای گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران بوده و به هیچ دلیل ممنوع الخروج از کشور نباشد.

3 . 6) متقاضی موظف است طبق ماده 4 این قرارداد، حق الزحمه موسسه را در زمان های تعیین شده در قرارداد پرداخت نماید. عدم پرداخت بموقع حق الزحمه موجب فسخ قرارداد خواهد شد و مسئولیت ناشی از آن به عهده متقاضی است.

4 . 6) متقاضی موظف است در صورت انصراف از تحصیل یا عدم اجرای مفاد قرارداد و تمایل به فسخ قرارداد، موضوع را در اسرع وقت به صورت کتبی به موسسه اعلام نماید. در غیر اینصورت هرگونه مسئولیت ناشی از آن بعهده متقاضی خواهد بود.

5 . 6) متقاضی حق ارائه هیچگونه تقاضای پناهندگی در خارج از کشور را ندارد.

ماده 7- فسخ قرارداد

1 . 7) در صورتی که متقاضی جهت اخذ پذیرش و  انجام سایر امور مربوط به موضوع قرارداد، مدارک غیر واقعی و یا جعلی به موسسه ارائه نماید و یا به هر دلیلی نتواند در زمان مقرر از کشور خارج شود موسسه این حق را برای خود محفوظ می دارد که در هر مرحله از اجرای تعهدات خود، قرارداد را بطور یکطرفه و بدون نیاز به هر گونه تشریفاتی فسخ و نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید.

2 . 7) در صورتی که موسسه برای متقاضی پذیرش تحصیلی دریافت نماید اما به هر دلیلی که منتسب به موسسه نباشد برای متقاضی ویزای تحصیلی و یا اجازه اقامت تحصیلی صادر نگردد، موسسه می تواند مراتب فسخ قرارداد را به متقاضی اعلام نموده و پس از کسر کلیه هزینه های اعمال شده الباقی مبلغ پرداختی متقاضی را به وی مسترد نماید.

3 . 7) در صورتی که متقاضی به هر دلیلی که منتسب به وی می باشد از ادامه قرارداد در فاصله یک هفته از زمان امضاء قرارداد و قبل از صدور پذیرش تحصیلی و اخذ روادید منصرف گردد، موظف است در اسرع وقت به هر وسیله ممکن مراتب انصراف و فسخ قرارداد را به صورت کتبی به موسسه اعلام نماید. در این حالت موسسه حق دارد پس از کسر 10 % (ده درصد) از مبلغ حق الزحمه اخذ پذیرش، الباقی مبلغ را مسترد نماید.

 

4 . 7) در صورتی که متقاضی به هر دلیل که منتسب به وی می باشد از ادامه قرارداد در فاصله بیش از یک ماه از زمان امضاء قرارداد تا قبل از صدور پذیرش تحصیلی منصرف گردد، موظف است در اسرع وقت به هر وسیله ممکن مراتب انصراف و فسخ قرارداد را به صورت کتبی به موسسه اعلام نماید. در این حالت

موسسه حق دارد پس از کسر تمام مبلغ حق الزحمه اخذ پذیرش و سایر هزینه های مربوطه، باقیمانده مبلغ پرداختی متقاضی را به وی مسترد نماید.

5 . 7) چنانچه موسسه در هر زمان و در هر مرحله از اجرای تعهداتش بدون عذر موجه و قانونی نسبت به انجام آن قصور و تخلف نماید، متقاضی حق دارد قرارداد را به طور یکجانبه و بدون نیاز به هرگونه تشریفاتی فسخ و علاوه بر دریافت کامل مبالغ پرداختی به موسسه نسبت به وصول زیان و ضرر مادی و معنوی وارده بر حسب مورد از محل تضمین های پیش بینی شده در قرارداد اقدام نماید.

 

ماده 8- موارد اضطراری

در مواردی که به علت بروز حوادث قهریه که غیر قابل پیش بینی و غیر قابل انتساب به موسسه بوده و جلوگیری و یا رفع آن از عهده موسسه خارج بوده، انجام تمام و یا بخشی از تعهدات موضوع قرارداد غیر ممکن گردد، موسسه مکلف است مراتب را در اسرع وقت با ارائه اسناد و مدارک مثبته به اطلاع متقاضی برساند. در صورت بروز موارد اضطراری انجام تعهدات در مدت وجود اضطرار متوقف شده و یا قرارداد حسب توافق طرفین تمدید می گردد و یا خاتمه یافته تلقی میشود. در صورت خاتمه یافتن قرارداد به علت بروز موارد اضطراری موسسه محقّ به دریافت حق الزحمه خدمات ارائه شده تا زمان ختم قرارداد می باشد. در صورت توقف انجام تعهدات و یا خاتمه یافتن قرارداد به علت بروز موارد اضطراری هیچ یک از طرفین حق ادعای خسارت از طرف دیگر را نخواهند داشت.

 

ماده 9- حل اختلافات

طرفین کوشش خواهند نمود کلیه اختلافات حاصل از اجرا یا تفسیر قرارداد را به صورت مذاکره حل و فصل نمایند در غیر اینصورت موضوع از طریق مراجعه به اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج (کارگروه نظارت) به عنوان داور مرضی الطرفین حل و فصل و حکم آن ملاک عمل و مورد قبول طرفین خواهد بود. در صورتی که موضوع توسط کارگروه نظارت منتهی به حل و فصل نشود طرفین جهت ادامه پیگیری می توانند به مراجع صالح قضایی مراجعه نمایند.

 

ماده 10- اقامتگاه قانونی طرفین

اقامتگاه قانونی طرفین قرارداد همان است که در ابتدای این قرارداد ذکر گردید. هرگاه یکی از طرفین، نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید موضوع را به صورت کتبی حداکثر ظرف مدت یک هفته به طرف مقابل اطلاع دهد. تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد کلیه نامه ها، اوراق و اظهار نامه ها به نشانی موجود در قرارداد با پست سفارشی ارسال و یا با اخذ رسید حضوراً تحویل می گردد و تمامی آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

 

ماده 11- نسخه های قرارداد

این قرارداد در 11 ماده و در دو نسخه تنظیم و به امضاء طرفین رسیده و بین آنان مبادله گردیده است و کلیه نسخه های آن اعتبار واحد دارند.

 

 

       مدیر عامل موسسه                                                                                                       متقاضی

                  نام و نام خانوادگی                                                                                                        نام و نام خانوادگی

                  مهر و امضاء                                                                                                                   امضاء

                  تاریخ                                                                                                                            تاریخ

                                     

کد رهگیری
کد رهگیری :